Позашкільна освіта

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особи з особливими освітніми потребами мають рівні права відповідно до своїх можливостей на якісну позашкільну освіту, яка забезпечує розвиток їх здібностей та обдарувань з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема потреб у професійному визначенні, соціалізації та інтеграції в суспільство.

Відповідальність за організацію та якість інклюзивного навчання відповідно до законодавства несе керівник закладу позашкільної освіти.

Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до закладу позашкільної освіти відбувається за:

  • заявою повнолітньої особи або одного з батьків (законного представника) особи;
  • копією висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи або копією індивідуальної програми реабілітації повнолітньої особи з інвалідністю, що завіряються власноруч.

На підставі заяви керівник закладу позашкільної освіти:

  • видає наказ про утворення інклюзивної групи (класу);
  • забезпечує необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу;
  • забезпечує необхідні допоміжні засоби навчання згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи;
  • затверджує наказом перелік фахівців, зокрема педагогічних працівників закладу позашкільної освіти, які розробляють індивідуальну програму розвитку здобувача позашкільної освіти;
  • здійснює добір необхідних фахівців відповідно до законодавства для надання психолого-педагогічних послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Керівник закладу позашкільної освіти не має права відмовити в зарахуванні особи з особливими освітніми потребами до закладу позашкільної освіти, окрім як за наявності протипоказань до занять. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань до занять (ця вимога поширюється на всіх бажаючих здобувати позашкільну освіту відповідних напрямків, в т. ч. і на осіб з особливими освітніми потребами).

Порядком не встановлено граничної кількості здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі (класі). Оптимальна кількість здобувачів освіти з особливими освітніми потребами визначається керівником закладу позашкільної освіти спільно з педагогічними працівниками.

У разі вибуття з будь-яких причин здобувача позашкільної освіти з особливими освітніми потребами з інклюзивної групи (класу) та відсутності інших осіб з особливими освітніми потребами в цій групі (класі) припинення роботи інклюзивної групи (класу) здійснюється на підставі наказу керівника закладу позашкільної освіти.

Навчання в закладах позашкільної освіти розпочинається з 3-х років, ця норма стосується всіх здобувачів позашкільної освіти, в т. ч. і осіб з особливими освітніми потребами.

Педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах позашкільної освіти передбачена доплата у граничному розмір 20 відсотків (доплата встановлюється тільки за години роботи в цих класах (групах)).

Посада асистента педагогічного працівника інклюзивного класу (групи) в закладі позашкільної освіти не передбачена нормативно-правовими документами.

Соціальні потреби дітей з особливими освітніми потребами під час їх перебування в закладі позашкільної освіти допомагає задовольняти асистент дитини – соціальний робітник, один із батьків або особа, уповноважена ними.

З метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти для здобувачів позашкільної освіти з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку (ІПР):

  • для дитини з ООП педагогічні працівники складають  ІПР відповідно до потреб, зазначених у висновку інклюзивно-ресурсного центру за участі принаймні одного з батьків (законних представників) дитини. Перелік цих працівників затверджується наказом керівника закладу освіти;
  • для повнолітньої особи з ООП педагогічні працівники складають ІПР відповідно до потреб, зазначених в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю та погоджується з нею.

Індивідуальна програма розвитку переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.

Якщо здобувач освіти потребує психологічної підтримки під час освітнього процесу, то варто звернутися до практичного психолога закладу позашкільної освіти (за наявності) або комунікувати із практичним психологом закладу освіти, який відвідує дитина, або іншого закладу (наприклад, інклюзивно-ресурсного центру).

Нормативне підґрунтя організації інклюзивного навчання в позашкільних закладах:

Закон України «Про позашкільну освіту» (стаття 18)

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001 №433

Постанова Кабінету Міністрів «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» від 21.08.2019 №779

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо застосування Порядку організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» від 07.07.2020 №1/9-363

Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 №1391

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» від 31.10.2012 №1230