Практичні психологи

Створення сприятливого освітнього середовища, в якому всі діти мають можливість брати активну участь, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство є одним із ключових пріоритетів сучасної освіти, а також  вагомою складовою  забезпечення прав та рівних можливостей у житті кожної дитини.  З метою реалізації цих завдань була створена всеукраїнська мережа інклюзивно-ресурсних центрів.

Психологічний супровід є невід’ємною складовою системної роботи інклюзивно-ресурсного центру. Серед основних завдань практичного психолога ІРЦ  є:

  • в рамках проведення комплексної оцінки розвитку  – вивчення когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприймання, пам’ять, мислення, уява, увага) та   емоційно-вольової сфери (визначення її стійкості, виявлення здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);
  • розробка  рекомендацій щодо корекції виявлених порушень та  програми навчання;
  • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з особливими освітніми потребами;
  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та інших закладів освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації освітнього процесу та  надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг;
  • надання консультативно-психологічної допомоги та проведення бесід з батьками  або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку їх дітей.

Пріоритетом у роботі практичного психолога ІРЦ є створення атмосфери довіри та доброзичливості, врахування фізичного та емоційного стану дитини, її індивідуальних особливостей розвитку.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться в індивідуальній формі за   рекомендованими МОН корекційно-розвитковими  програмами  згідно нозологій. Вони спрямовані на розвиток когнітивних процесів, підвищення інтелектуального рівня, формування  комунікативних навичок та емоційного інтелекту, ефективної соціальної взаємодії, зниження тривожності та подолання страхів, розвитку навичок емоційної саморегуляції, а також формування навичок асертивної поведінки.

В ході проведення корекційно-розвивальної роботи особлива увага також приділяється  соціалізації дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її самостійності та відповідних компетенцій та   формуванню компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання.

Для комплексної оцінки різних сфер розвитку дитини від 2 до 18 років, в інклюзивно-ресурсному центрі використовуються сертифіковані міжнародні  методики:

  • WISC-IV, LEITER-3 – методики для вивчення рівня інтелекту та когнітивних здібностей;
  • CONNERS-3 методика для оцінки синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) та найбільш поширених супутніх проблем і розладів у дітей та підлітків;
  • PEP-3, CASD методики спрямовані на визначення рівня  розвитку дитини або ступенів розладу аутистичного спектру.

Зазначені методики дозволяють знаходити об’єктивні фактори розвитку дитини, які впливають на її успішність у навчанні, зокрема: визначати сильні та слабкі сторони у розвитку дитини, спрямувати освітній процес таким чином, щоб кожна дитина змогла максимально реалізувати свої здібності. Результати оцінювання є основою для створення індивідуальної програми розвитку дитини та розроблення програмно-навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами.

Запитання ви можете надсилати на електронні адреси:

  • mistor@ukr.net
  • dariafedorenko24@gmail.com